Грижа за почвата и растенията

AgroBalance

AgroBalance е комплексна услуга, включваща:

  • почвено растително пробовземане;

  • лабораторни анализи на взетите проби;

  • изготвяне на препоръки за хранене и/или торене с променлива норма (VRA).

 

Ползите в цифри

Услугата AgroBalance ви позволява да използвате променлива норма на торене, която от своя страна носи редица ползи за стопанството.

agrobalance primer.png
agrobalance primer 2.png
agrobalance primer 3.png
agrobalance primer 4.png
 

Прилагане на предписания за торене с променлива норма

След вземането на почвените проби и тяхното анализиране, фермерът получава агрохимични карти с разпределение на различни елементи в почвата на полето му. В приложения пример може да се види разпределението на достъпния за растенията фосфорен запас в хоризонта 0-30 см, който е представен в в една обща и една детайлна карта.

 

На база по-детайлната карта е изготвено предписание за фосфорно торене с променлива норма от продукта моноамониев фосфат (МАР). На картата с предписание са обособени отделни зони с различни норми на торене, а в диаграмата-легенда е посочено в коя зона, с каква норма е предписано да се тори. Например, червената зона (0 кг/дка тор) е площ от 472,5 дка, за която анализите са показали, че няма нужда от торене.

 

По време на торенето от дисплея за навигация в трактора може да бъде генерирана карта, на която да се види реално изпълнение на предписанията.  В приложената карта се вижда, че в зоните, за които е предписано нулево торене, при хода на торачката, тя не е разхвърляла тор и реално е изпълнила нулевата норма. Данните от останалите зони също съответстват на предписанията.

 

Съобразявайки се с предписанията за торене с променлива норма (VRA), фермерът използва материалите по максимално ефективен начин, като тори само там, където е необходимо и прилага подходящото количество тор.

 

AgroBalance

 
 

©2017 by NIK Academy. Проект на НИК Електроникс ООД